Algemene voorwaarden van Ritueelbegeleider Kaj van der Plas

Hoi!

Je bent begonnen met het lezen van mijn algemene voorwaarden. Misschien omdat je op het punt staat mij in te schakelen voor een opdracht - in dat geval dankjewel en hopelijk tot snel! Maar als je gewoon nieuwsgierig bent is dat natuurlijk ook prima: welkom!

Je leest hieronder wat je van mij mag verwachten en wat ik van jou verwacht als jij mij ‘inhuurt’ in mijn functie als ritueelbegeleider.

Als ik ‘je’, ‘jij’, ‘jou’, etc. schrijf dan bedoel ik jou als opdrachtgever. Als ik ‘ik’ of ‘mij’, etc. schrijf, bedoel ik daarmee Ritueelbegeleider Kaj van der Plas. Het gaat hieronder dus over jou en mij als partijen in de overeenkomst die we aangaan.

Image

1. Over deze voorwaarden

Door mondeling of schriftelijk een overeenkomst met mij aan te gaan, geef je aan dat je ook akkoord gaat met onderstaande voorwaarden. Ik stuur ze mee met mijn offerte en/of opdrachtbevestiging, en publiceer ze op mijn website.

Ga je namens anderen met mij de overeenkomst aan, dan zijn de algemene voorwaarden ook van toepassing. Ik ga ervan uit dat je ze, als dat nodig is, vooraf met die anderen doorspreekt.

2. Ik houd geheim wat vertrouwelijk is

Om je goed van dienst te kunnen zijn, kan het soms zijn dat we het over vertrouwelijke dingen hebben. Wees gerust, ik verplicht me tot geheimhouding van alles wat mij als vertrouwelijk ter kennis is gekomen en alles wat verondersteld is normaalgesproken vertrouwelijk te zijn.

De geheimhouding blijft van kracht, ook na het afronden van de opdracht.

Daarbij maak ik een uitzondering. Als geheimhouding op korte of lange termijn kan leiden tot levensgevaar van jou of anderen, of als jij of anderen door geheimhouding schade oplopen, kan ik die geheimhouding verbreken. Ik bewandel dan zorgvuldig en integer de daartoe aangewezen wegen.

3. Dit geldt voor mijn tarieven

Omdat ik met dit werk in mijn levensonderhoud voorzie, is het belangrijk om zowel de tarieven als de betaling goed vast te leggen.

We komen vooraf een tarief overeen voor de opdracht. Dat kan een van de standaardtarieven zijn zoals die op de website vermeld worden, of het uurtarief, of een combinatie van een standaardtarief en het uurtarief.

Als je me de opdracht verstrekt zonder dat we vooraf een tarief te zijn overeengekomen, geldt het standaardtarief voor de dienst waarvoor je mij hebt ingeschakeld, dan wel het uurtarief van 75 euro per uur, dan wel een combinatie van het standaardtarief en het uurtarief. 

De kosten voor mijn diensten als ritueelbegeleider zijn exclusief btw (voor ritueelbegeleiding hoeft geen btw te worden afgedragen).

Reiskosten breng ik je apart in rekening. De meter gaat lopen vanaf 35 kilometer vanaf mijn adres in Groningen.

4. Hoe je me kunt betalen

Zodra je me gaat betalen, doe je dat via een bankoverschrijving. Contante betaling accepteer ik niet (dat geeft te veel rompslomp en ik moet bonnetjes gaan schrijven en zo). 

Maak het bedrag over naar rekeningnummer NL75 KNAB 0256 9479 02 ten name van Kaj van der Plas, en vermeld het factuurnummer.

Om mijn administratie lopend te houden, dien je te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Als je ondanks onze afspraken bezwaar hebt tegen het berekende bedrag, dien je toch tijdig te betalen. We gaan dan uiteraard met elkaar in gesprek.

Huur je me in via de uitvaartondernemer, dan kan het zijn dat mijn factuur naar haar of hem gaat. Mijn vergoeding maakt dan deel uit van de rekening die je van de uitvaartondernemer krijgt.

Als je mij namens anderen inhuurt, en die anderen blijken niet genoeg geld te hebben om de factuur te betalen, ben jij zelf verantwoordelijk de factuur te voldoen. Vooraf even checken dus.

5. Als je wilt annuleren of wijzigen

Ben je nadat je me de opdracht hebt gegeven, van gedachten veranderd? Dat kan gebeuren. Als je de opdracht annuleert, betaal je de uren die ik tot dan toe heb gemaakt, tegen het geldende uurtarief.Als je de opdracht wijzigt in de zin dat je hem verkleint, betaal je de uren die ik tot dan toe heb gemaakt, tegen het geldende uurtarief. Deze uren, plus de tijd die daarna nog nodig is om de gewijzigde opdracht goed af te ronden, vormen dan samen de factuur.

6. Ik doe wat ik kan

Naar beste kunnen en weten zal ik de opdracht voor je uitvoeren. Heeft het niet het door jou beoogde resultaat, dan kun je op grond daarvan onze overeenkomst niet ongeldig verklaren.

Voor het goed uitvoeren van mijn opdracht heb ik juiste, volledige en betrouwbare informatie nodig. Ook als jij namens anderen de opdracht met me aangaat. Jij staat daar als opdrachtgever voor in.
 Gaat er bij het uitvoeren van de opdracht iets mis en reken je mij dat aan? Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wij voor de opdracht zijn overeengekomen.

7. Uitbesteden

Als het naar mijn idee nodig is, kan ik de opdracht of onderdelen daarvan ook uitbesteden aan of laten verrichten door derden die niet bij mij in dienst zijn. Je mag ervan uitgaan dat ik dit eerst met jou overleg, maar ook als het zonder je toestemming gebeurt, is onze overeenkomst nog steeds geldig.

8. Overmacht en calamiteiten

Ik verplicht me tot het nakomen van gemaakte afspraken en het naar beste kunnen en weten uitvoeren van de opdracht. Tenzij er sprake is van overmacht. 

Overmacht is als het mij niet lukt om mijn kant van onze overeenkomst na te komen wegens dringende omstandigheden zoals bijvoorbeeld brand, een energie- of internetstoring, niet-levering of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde partijen.

Ook als ik ziek word of als er zich ernstige calamiteiten in de privésfeer voordoen, is er sprake van overmacht.

Bij overmacht zal ik jou als opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte (laten) stellen. Bij ziekte of ernstige calamiteiten in de privésfeer zal ik proberen om, in overleg met jou, passende vervanging te vinden.

9. Intellectueel eigendom

Wat ik voor jou maak of schrijf, blijft wettelijk gezien mijn intellectueel eigendom. Natuurlijk staat het jou na het afronden van de opdracht ter beschikking. Maar ik behoud de rechten op het door mij vervaardigde materiaal (denk met name aan het genoemde in artikel 10 van de auteurswet).Waar je dan aan moet denken? Je mag bijvoorbeeld niet zomaar een toespraak die ik voor jou heb geschreven, gebruiken (of aan een ander geven om te gebruiken) tijdens een andere gelegenheid dan die waarvoor de tekst gemaakt is. Overleg het dan eerst even met mij. En als ik bijvoorbeeld in een speech of iets anders wat ik voor je maak, een mooie zin of ander mooi element heb bedacht, kan ik die op een ander moment of op een andere plek opnieuw gebruiken. Denk aan het publiceren van een lijst met ’10 mooie metaforen voor een uitvaartspeech’.Als ik uit bestaand werk citeer, verplicht ik me dat zo te doen dat er geen enkel verband te leggen is tussen het citaat en de persoon of personen die bij de totstandkoming van de tekst of het werk betrokken waren, dan wel in de tekst of het werk het onderwerp waren.

10. Vastleggen en verspreiden

Mijn werk mag vastgelegd worden in beeld en geluid, als onderdeel van de opname van een ceremonie, en ook als onderdeel van die opname worden vermenigvuldigd en verspreid onder direct betrokkenen. Voor verspreiding buiten de kring van direct betrokkenen, of het gebruik van de opnames voor andere doeleinden, moet toestemming van mij gevraagd worden.

11. Ten slotte

Op elke overeenkomst tussen mij en jou is het Nederlands recht van toepassing.

Ik heb mijn best gedaan de voorwaarden helder, redelijk, realistisch en niet te streng op te schrijven. Staat je na het lezen iets in de weg om mij in te schakelen? Laat het me weten!

Groningen, september 2021,

Kaj van der Plas